เซลล์อิเล็กโทรไลต์

Standard

เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ประกอบ ด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วจุ่มอยู่ในสารละลาย อิเล็กโทรไลต์หรือ อิเล็กโทรไลต์เหลว เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์จะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นและได้สารใหม่

การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis)

เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าตรงลงในน้ำกลั่นที่หยดสารละลาย H2SO4 ลงไปเป็นอิเล็กโทรไลต์ พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง โดยขั้วที่ต่อกับขั้วลบของของแบตเอรีมีปริมาณแก๊สเกิดขึ้นมากกว่าที่ขั้วบวก แก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบคือแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่ติดไฟได้ และแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วบวกคือแก๊สออกซิเจนซึ่งช่วยให้ไฟติด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้

 แอโนด :    (ขั้วที่ต่อกับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง) H+ ในสารละลายมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าน้ำจึงรับอิเล็กตรอนเกิดแก๊สไฮโดรเจนดังสมการ

                                             2H+(aq)   +   2e–    ®     H2(g)

แคโทด :            (ขั้วที่ต่อกับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง) น้ำเกิดออกซิเดชันได้ง่ายกว่า  SO42– ในสารละลาย จึงให้อิเล็กตรอนเกิดแก๊สออกซิเจนดังสมการ

                                                            H2O(l)    ®    

O2(g)   +   2H+(aq)   +   2e–

ปฏิกิริยารวม :                                           H2O(l)    ®     H2(g)   +  

O2(g)

 

อ้างอิง

http://www.promma.ac.th/main/chemistry/web_electrochemistry/new_page_18.htm

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s